شرکت پریزکوه یگانه ( پریز )

Projects Archive - صفحه ۲ از ۲ - شرکت پریز کوه یگانه

دکتر نقره کار

دکتر نقره کار

پروژه دکتر نقره کارآسانسور مسافربرGearless ( آلمان ZIEHL-ABEGG) با ظرفیت با 12 نفر و 9 نفر توقف و سرعت 1/6 متر برثانیه با دربهای SELCOM ترکیه و کابین سوپر لوکس طلایی با ارتفاع 300 سانتیمتر ...
شرکت داده پرداز دوران

شرکت داده پرداز دوران

پروژه شرکت داده پرداز دوران (2 دستگاه)آسانسور مسافربر (گیربکس دار) با ظرفیت 8 نفر با 9 توقف با دربهای اتوماتیک اتوماتیک حریری ، سرعت یک متربرثانیه با کابین لوکس با ارتفاع 240 سانتیمتر ...
شرکت کیان ایستا مهر

شرکت کیان ایستا مهر

پروژه شرکت کیان ایستا مهرآسانسور مسافربر Gearless) ،  ZIEHL-ABEGآلمان ) با ظرفیت 12 نفر و 9 نفر توقف سرعت 1/6 متر بر ثانیه با دربهای SELCOM با روکش استیل نقره ای ...
مهندس ملک زاده

مهندس ملک زاده

پروژه مهندس ملک زادهآسانسور مسافربر(گیربکس دار )با ظرفیت 12 نفر و 12 توقف و سرعت 1/6 متربرثانیه با دربهای SELCOM و کابین سوپرلوکس طرحدار با ارتفاع 240 سانتی متر و تابلو فرمان کلمرگن ...
پروژه مهندس فیروزی

پروژه مهندس فیروزی

پروژه مهندس فیروزیآسانسور مسافربر( Gearless ، ZIEHL-ABEGG آلمان ) 2 متر بر ثانیه با / با ظرفیت 22 نفر و 9 توقف و سرعت 6 متر بر ثانیه  دربهای SELCOM ترکیه عرض 99 سانتیمتر و روکش استیل طلایی و کابین سوپر لوکس طلایی با ارتفاع 499 سانتیمتر ...