شرکت پریزکوه یگانه ( پریز )

نصب سرویس آسانسور و پله برقی - تجهیزات و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی

نصب سرویس آسانسور و پله برقی

طراحی و نصب ریل ، کابین ، تابلو فرمان آسانسور توسط متخصصان و تکنسین های با تجربه و ورزیده مطابق استانداردهای ملی
طراحی آسانسور و پله برقی – نصب آسانسور تمامی ساختمان های تجاری، فروشگاهی، و مسکونی با دانش فنی و تخصصی توسط افراد ماهر و ورزیده

نصب سرویس آسانسور و پله برقی

طراحی و نصب ریل ، کابین ، تابلو فرمان آسانسور توسط متخصصان و تکنسین های با تجربه و ورزیده مطابق استانداردهای ملی
طراحی آسانسور و پله برقی – نصب آسانسور تمامی ساختمان های تجاری، فروشگاهی، و مسکونی با دانش فنی و تخصصی توسط افراد ماهر و ورزیده

+989123732367